Pécsi Tudományegyetem Kutatók Éjszakája

Adatvédelmi tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem szervezésében megvalósuló „Kutatók Éjszakája” program során megvalósuló adatkezelésről

A Pécsi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a „KUTATÓK ÉJSZAKÁJA” rendezvényen résztvevők személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. A programsorozat keretében megrendezésre kerülő egyes rendezvényen eltérő adatkezelésre is sor kerülhet. Erről az adott rendezvényt szervező külön tájékoztatja az érintetteket.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem
Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár
Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Kapcsolattartó: Gál-Balogh Réka ügyvivő szakértő
Elérhetőség:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László
Elérhetőség: ; +36 (30) 179 5672
A Pécsi Tudományegyetem az adatok feldolgozását és nyilvántartását maga végzi, harmadik felet a feladattal nem bíz meg.

3. A kezelt személyes adatok köre

A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Résztvevő a „Kutatók Éjszakája” elnevezésű nyilvános rendezvényre (továbbiakban: Rendezvény) történő regisztráció céljából Adatkezelő rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket Résztvevő a rendezvénnyel kapcsolatban az Adatkezelő számára megküld.

Az Adatkezelő semmilyen esetben nem gyűjti személyes adatok különleges kategóriáit.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1. Adatkezelő a Résztvevő Rendezvény szervezése és adminisztrációja során való azonosítása, valamint a részvételre való jogosultság visszaigazolása céljából a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont ‐ alapján kezeli a Résztvevő családi és utónevét, e‐mail címét. Amennyiben a hozzájárulását az adatkezelés során visszavonja, a rendezvényen való részvételét nem áll módunkban teljesíteni.

4.2. Adatkezelő a Rendezvénnyel kapcsolatos kapcsolattartás céljából kezeli a Résztvevő nevét, e‐mail címét a Résztvevő hozzájárulása – általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont ‐ alapján. Amennyiben a hozzájárulását az adatkezelés során visszavonja, Adatkezelőnek nem áll módjában a rendezvénnyel kapcsolatos információkról tájékoztatni.

4.3. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jogalap alapján ‐ a Rendezvénnyel kapcsolatos elégedettség visszaigazolása céljából – kezeli a Résztvevő e‐ mail címét.

4.4. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap ‐ azaz a Résztvevő hozzájárulása ‐ alapján kezeli az elégedettségmérés során megadott adatait statisztikai célból.

4.5. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a rendezvény megvalósítása során tömegfelvételeket készít és használ marketingcélból, illetve a rendezvény pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges elszámolási kötelezettségnek való megfelelés céljából. Adatkezelőnek ezekhez a célokhoz olyan jogos érdeke fűződik, ami megelőzi az érintett érdekeit, különös tekintettel arra, hogy tömegfelvétel esetén a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapján nem szükséges az érintett hozzájárulása a képfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához, és mivel a képre pillantva nem az egyének külön‐külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem sokaságként jelennek meg, így az érintettek magánszférájába csekély jellegű beavatkozással jár.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a 4.1 és 4.2. pontok esetén Rendezvény befejezéséig vagy Résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig, a 4.3. pont esetén a rendezvény megvalósítását követő 30 napig, vagy a Résztvevő tiltakozásáig tart. A 4.4. pontban meghatározott esetben az adatkezelés a felmérés időtartamáig, vagy hozzájárulás visszavonásáig tart, melyet Résztvevő a felmérésre nyitva álló idő végéig tehet meg, ezt követően az adatok statisztikai célra anonimizálásra kerülnek. Az adatkezelés a 4.5. pont esetén az célok fennállásáig, de legfeljebb az érintett eredményes tiltakozásáig tart

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokhoz a Pécsi Tudományegyetem jogosultsággal rendelkező közalkalmazottjai férhetnek hozzá, a Rendezvényre való regisztrációt a Pécsi Tudományegyetem bonyolítja.

7. Adatbiztonság

Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Résztvevő személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20‐ 22. §‐ban, valamint az Egyetem Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

8. Résztvevő jogai

8.1. Résztvevő jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy

  • ‐ milyen személyes adatait,
  • ‐ milyen célból és jogalapon,
  • ‐ milyen forrásból gyűjtve,
  • ‐ mennyi ideig kezeli, illetve
  • ‐ az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy
  • ‐ a Résztvevő milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

8.2. A Résztvevő jogosult rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján.

8.3. A Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.4. A Résztvevő az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve a Résztvevő hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére), vagy a tiltakozási jog eredményeként Adatkezelő a tiltakozásnak helyt adott.

8.5. A Résztvevő jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Résztvevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. A Résztvevő, az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint, jogosult rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani.

8.7. A Résztvevő az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.

8.8. A Résztvevő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely a https://pte.hu/adatvedelem menüpont alatt tekinthető meg.

9. A Résztvevő a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszával az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez () fordulhat. Amennyiben postai úton kíván az Résztvevő panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári P. u. 4. címre, Dr. Szőke Gergely László részére címzetten teheti meg.

Az Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391‐1400, email: , honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Résztvevő a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert ‐ választása szerint ‐ a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

17 helyszín

258 program

262 szereplő

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Bővebb információk »

Rendben